27 listopada 2019 r. w Warszawie odbyło się spotkanie na temat ochrony patentowej i znaków towarowych w branży farmaceutycznej, zorganizowane przez Medical Pro Events.

O podobieństwach znaków towarowych produktów farmaceutycznych mówiłam wspólnie z rzecznikiem patentowym Bartoszem Fertem. Ze swojej strony omówiłam specyfikę prowadzenia sporów związanych z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji oraz zbieżności w zakresie INNów. 

Poza tym podczas konferencji omówiono również spory patentowe i egzekwowanie naruszeń patentów na wynalazki farmaceutyczne.

***

On 27 th November in Warsaw took place a meeting about patent and trademark in the pharmaceutical branch, which was organised by Medical pro Events.

I had a speech with a patent attorney Bartosz Fert about the similiarity of trademarks. I discuss the topic of conducting litigations related to unfair competition and convergences of INNs.

During the conference the issues of patent litigation and enforcement of patent infrigements were also discussed.